Skip to main content Skip to footer

Produktionslinje MGK

Det sker på MGK

Filtrer på kategorier

MGK-arrangement MGK-møde

Produktionslinje på MGK

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 3 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende til at kunne bestå optagelsesprøven til konservatoriet.

Da denne prøve er krævende, må du allerede ved optagelsesprøven til MGK være teknisk og musikalsk velfunderet i hovedfaget og indstillet på også at prioritere bifagene i kursusforløbet. 

Der er ingen genremæssige krav. Du bør udtrykke dig indenfor de stilarter du befinder dig bedst i.

Der bliver lagt vægt på det musikalske udtryk, samt din evne til at formidle.

Ved prøven medvirker et censorpanel bestående af en gennemgående censor, der har tilknytning til et konservatorium, en ekstern fagcensor samt en prøveleder. Optagelsesprøven afsluttes med en kort samtale mellem ansøger og censorpanel. Der afsættes 25 minutter inkl. votering og samtale til hver ansøger.

Prøven foregår i en så afslappet atmosfære som muligt.

Der gives en samlet karakter for prøven ud fra 7-skalaen.

 

 

E-musik og komposition

På e-musik er hovedfaget elektronisk musik. Komposition kan være enten rytmisk eller klassisk.

Senest 1 måned før prøven skal du indsende følgende:

• Minimum 2 stykker af forskellig karakter med varighed på 10-15 minutter som lydfil og/eller i notation. Værkerne skal demonstrere et kunstnerisk kreativt potentiale
• CV og skriftlig begrundelse for ansøgningen

Der vil ved prøven afsættes tid til en uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor.
Der skal ved prøven indgå genrespecifikke elementer. Materialet sendes pr. mail til: obe-skole@aalborg.dk

Der aflægges en prøve i mundtlig hørelære. Du skal gengive enkle rytmer som vi klapper for dig og eftersynge enkle melodier, som vi spiller for dig. Du skal kunne høre forskel på dur og mol, samt høre hvilket interval der er størst. Prøven har en samlet varighed på 15 minutter og der giver karakter efter 7-skalaen.

 

 

Sangskrivning

Søger du om optagelse på sangskriverlinjen, skal du indsende teksterne på 2 egne numre, samt cv og skriftlig begrundelse for ansøgningen senest 1 måned før optagelsesprøven. Til optagelsesprøven skal du fremføre de samme 2 numre til eget akkompagnement eller med band. Du prøves i mundtlig hørelære. Til prøven er der afsat tid til en uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor.

 

Undervisning på produktionslinjen

  • Undervisningen begynder i august og slutter til juni og er gratis, men ikke SU-berettiget
  • Du undervises på Aalborg Kulturskole i Nordkraft, dog med mulighed for at læse hovefag samt bifagsklaver på én af musikskolerne i Nordjylland
  • Du modtager undervisning  6-7 timer om ugen
  • Dertil kommer turné, koncerter og projekter m.m.
  • Du har mødepligt til den ugentlige faste undervisning på MGK


Efter 3 års undervisning på MGK tilstræber vi, at eleverne som minimum har et fagligt niveau, der svarer til optagelseskravene til konservatoriet.

 

Afgangsprøver på MGK

MGK afsluttes med en prøve, der i de enkelte fag som minimum svarer til kravene ved konservatoriets optagelsesprøve.

Prøverne foregår med ekstern fagcensor som ved optagelsesprøven. Ved bedømmelsen gives karakter efter den karakterskala, som gælder for gymnasieskolerne. Ved ”bestået” i alle fag udfærdiges et afgangsbevis, som beskriver undervisningens niveau, karakter og omfang.

Afgangsprøven bortfalder, såfremt du består optagelsesprøven til et dansk konservatorium. Her udstedes ligeledes afgangsbevis. Koncertdelen af de rytmiske års- og afgangsprøver afholdes som en offentlig koncert på Aalborg Kulturskole.